REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
TAKEITIN.PL

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://takeitin.pl (dalej jako: „Takeitin.pl”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”).

Naszym celem jest udostępnienie platformy ogłoszeniowej dla wszystkich osób korzystających z Takeitin.com (dalej jako: „Usługobiorcy”) i wystawiających za jego pośrednictwem ogłoszenia dotyczące zwierząt, ich adopcji bądź możliwości ich kupna w miejscach posiadających do tego uprawnienia.

Właściciel Serwisu Internetowego udostępnia miejsce dla zainteresowanych Użytkowników, nie jest jednak stroną zawieranych przez nich umów sprzedaży bądź adopcji, które nie mają miejsca w ramach Serwisu. Usługodawca zapewnia wyłącznie stosowne możliwości do nawiązania kontaktu pomiędzy Użytkownikami.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków, na jakich nastąpi korzystanie z usług elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem.

Zespół Takeitin.com


SPIS TREŚCI:

 1. O nas
 2. Definicje
 3. O serwisie
 4. Ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego
 5. Usługi elektroniczne dostępne w serwisie internetowym
 6. Warunki korzystania z konta
 7. Warunki korzystania z tablicy ogłoszeń
 8. Warunki zamieszczania odpłatnych reklam
 9. Ograniczenie, zawieszenie i zakończenie usługobiorcy dostępu do serwisu internetowego przez usługodawcę
 10. Plasowanie ogłoszeń i usługi dodatkowe, dostęp do danych
 11. Płatności w serwisie
 12. Kontakt z nami
 13. Reklamacje dotyczące serwisu i usług elektronicznych
 14. Odstąpienie od umowy przez konsumentów
 15. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji
 16. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
 17. Przerwy techniczne
 18. Prawa autorskie
 19. Postanowienia końcowe
 20. Wzór formularza odstąpienia od umowy (załącznik numer 2 do ustawy o prawach konsumenta)

1) O nas

1. Właścicielem takeitin.pl jest Dagobert Pilz zamieszkały pod adresem: ul. Paprocka 68, 64-300 Nowy Tomyśl, adres poczty elektronicznej: officetakeitin@gmail.com, numer telefonu kontaktowego: 733 172 518 (kontakt dostępny w godzinach 10:00-18:00) - (dalej jako: „usługodawca”).

2. Usługodawca prowadzi serwis internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie usług elektronicznych. W serwisie internetowym występują również usługobiorcy – są to podmioty trzecie w stosunku do usługodawcy, które mogą korzystać z serwisu internetowego i dokonywać między sobą transakcji. Usługodawca nie ingeruje w treść i wykonanie zobowiązań, jakie zaciągają między sobą usługobiorcy w serwisie internetowym.

2) Definicje

1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

a. Cennik – cennik odpłatnych funkcjonalności dostępny na stronie internetowej serwisu internetowego.

b. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

c. Formularz ogłoszenia – formularz dostępny w serwisie internetowym umożliwiający zamieszczenie ogłoszenia przez usługobiorcę.

d. Formularz rejestracji – formularz dostępny w serwisie internetowym umożliwiający utworzenie konta zwykłego jak i konta firmowego

e. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

f. Konto, konto usługobiorcy – usługa elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w serwisie internetowym, w tym o zamieszczonych przez niego ogłoszeniach.

g. Ogłoszenie – wszelkiego rodzaju ogłoszenia usługobiorcy zamieszczone przez niego na tablicy ogłoszeń w serwisie internetowym, niezależnie od ich nazwy, mające za przedmiot zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Ogłoszenia w serwisie internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.

h. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu internetowego.

i. Serwis internetowy, serwis – serwis internetowy usługodawcy dostępny pod adresem internetowym takeitin.pl.

j. Tablica ogłoszeń – usługa elektroniczna, internetowa tablica ogłoszeń dostępna w serwisie internetowym i umożliwiająca usługobiorcom zamieszczanie ogłoszeń oraz ich przeglądanie przez wszystkich odwiedzających serwis internetowy.

k. Usługa elektroniczna; usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem serwisu internetowego zgodnie z regulaminem.

l. Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z usług elektronicznych.

m. Usługodawca – Dagobert Pilz zamieszkały pod adresem: ul. Paprocka 68, 64-300 Nowy Tomyśl, adres poczty elektronicznej: officetakeitin@gmail.com, numer telefonu kontaktowego: 733 172 518 (kontakt dostępny w godzinach 10:00-18:00). n. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (dz.u. 2014 poz. 827 ze zm.).

3) O serwisie

1. Serwis internetowy jest internetową platformą ogłoszeniową (tablicą ogłoszeń) przeznaczoną do zamieszczania ogłoszeń przez usługobiorców oraz ich przeglądania przez wszystkich odwiedzających serwis internetowy. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości usługodawca wskazuje, że ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje podane na stronach internetowych serwisu internetowego, w szczególności opisy oraz ceny, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.

2. Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie usług elektronicznych wskazanych w regulaminie i obowiązany jest je świadczyć w sposób prawidłowy.

4) Ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego

1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z serwisu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej usługodawcy, innych usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: mozilla firefox, internet explorer, opera, google chrome, safari lub microsoft edge; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi javascript.

3. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (dz.u. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

4. Usługodawca dokłada należytej staranności w celu aktualizacji oraz weryfikacji prawdziwości prezentowanych danych. Usługodawca nie gwarantuje jednak i samodzielnie nie weryfikuje aktualności i rzetelności danych zawartych w ofertach zamieszczanych w serwisie internetowym przez oferentów.

5. Usługodawca informuje, że korzystanie z serwisu internetowego za pośrednictwem sieci internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika internetu, w tym osób korzystających z usług elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, ważne jest, by usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.

6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w serwisie internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie serwisu internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratora w serwisie internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w serwisie internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze serwisu internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze serwisu internetowego jest dobrowolne.

5) Usługi elektroniczne dostępne w serwisie internetowym

1. Korzystać z serwisu internetowego na warunkach wskazanych w regulaminie może każdy usługobiorca.

2. Usługobiorca może korzystać w serwisie internetowym z następujących usług elektronicznych: konto oraz tablica ogłoszeń. Szczegółowy opis usług elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w regulaminie oraz na stronach serwisu internetowego.

3. Korzystanie z dostępnych usług elektronicznych

6) Warunki korzystania z konta

1. Konto – korzystanie z konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola „zarejestruj się” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez usługobiorcę następujących danych usługobiorcy: adres poczty elektronicznej, nazwa użytkownika oraz hasło.

2. Usługa elektroniczna konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia konta (rezygnacji z konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: officetakeitin@gmail.com.

7) Warunki korzystania z tablicy ogłoszeń

1. Zamieszczone w serwisie internetowym na tablicy ogłoszeń ogłoszenia wraz z danymi kontaktowymi usługobiorcy są widoczne dla wszystkich odwiedzających serwis internetowy do momentu ich usunięcia z serwisu internetowego przez usługobiorcę lub z upływem okresu widoczności ogłoszenia w serwisie internetowym. Ogłoszenie może być zamieszczone na tablicy ogłoszeń przez usługobiorcę.

2. Ogłoszenie zamieszczone na tablicy ogłoszeń jest widoczne w serwisie internetowym przez okres 30 dni kalendarzowych.

3. Zamieszczenie ogłoszenia przez usługobiorcę jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem niektórych jej odpłatnych funkcjonalności dotyczących dodatkowego wyróżnienia zamieszczanego ogłoszenia w serwisie internetowym - czas i rodzaje wyróżnienia oraz wysokość opłat wskazane są w cenniku oraz na stronie serwisu internetowego przed skorzystaniem z odpłatnych funkcjonalności tablicy ogłoszeń.

4. Usługobiorca zamieszczający ogłoszenie obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków ogłoszenia. Zamieszczenie ogłoszenia nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Ogłoszenie powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar usługobiorcy. Ogłoszenie, jego przedmiot i treść powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej usługodawcy, innych usługobiorców oraz osób trzecich. Załącznik numer 1 do regulaminu wymienia przedmioty i usługi, które nie mogą być przedmiotem ogłoszenia w ramach serwisu internetowego lub w stosunku, do których wprowadza się stosowne ograniczenia, co nie narusza przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w zakresie w jakim te przepisy wprowadzają dodatkowe ograniczenia lub zakazy.

5. Usługobiorca obowiązany jest do niezamieszczania w ramach ogłoszenia (w tym także poprzez zdjęcia) treści bezprawnych oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec serwisu internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich serwisów internetowych.

6. Usługobiorca obowiązany jest do zamieszczenia ogłoszenia w odpowiedniej kategorii dla danego rodzaju ogłoszeń oraz w języku polskim. Usługobiorca obowiązany jest do niezamieszczania w jednym czasie więcej niż jednego ogłoszenia dotyczącego tego samego przedmiotu.

7. Usługobiorca obowiązany jest do niezamieszczania w treści ogłoszenia (w tym w jego opisie oraz dołączonych zdjęciach) informacji umożliwiających kontakt poza serwisem internetowym. Informacje te mogą być zamieszczone wyłącznie w oznaczonych polach formularza ogłoszenia.

8. Usługobiorca obowiązany jest do niezamieszczania ogłoszeń o charakterze towarzyskim, erotycznym lub podobnym.

9. Procedura zamieszczenia ogłoszenia przez usługobiorcę

10. Zamieszczenie ogłoszenia przez usługobiorcę w serwisie internetowym następuje po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza ogłoszenia, (2) kliknięciu pola „prześlij ogłoszenie” albo „pomiń podgląd i wyślij”.

11. W formularzu ogłoszenia niezbędne jest podanie następujących wskazanych jako obowiązkowe. Fakultatywnie usługobiorca ma możliwość podania także innych danych w zależności od kategorii ogłoszenia oraz zdjęć w formatach podanych na stronie serwisu internetowego.

12. Usługobiorca informowany jest o zamieszczeniu ogłoszenia poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany adres poczty elektronicznej.

8) Warunki zamieszczania odpłatnych reklam

1. Usługobiorca ma możliwość zamieszczania płatnych reklam w serwisie.

2. Cena opisywanej funkcjonalności jest wskazana w cenniku.

3. Zamieszczona reklama nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich.

4. Po dokonaniu płatności, reklama pojawia się w ramach serwisu w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze.

9) Ograniczenie, zawieszenie i zakończenie usługobiorcy dostępu do serwisu internetowego przez usługodawcę

1. Usługobiorca może zakończyć korzystanie z serwisu lub poszczególnych usług elektronicznych zgodnie z warunkami korzystania z nich wskazanymi w regulaminie, w szczególności może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z korzystania konta w serwisie czy też wypisać się z newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do usługodawcy, w tym między innymi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: officetakeitin@gmail.com lub poprzez link rezygnacyjne wysyłany w każdej edycji newslettera.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia swoich usług elektronicznych na rzecz danego usługobiorcy, w tym także w odniesieniu do poszczególnych ogłoszeń oferowanych przez tego usługobiorcę w serwisie, tylko wtedy i w sposób jaki jest konieczny oraz pod następującymi warunkami:

a. Podstawami ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia swoich usług elektronicznych na rzecz danego usługobiorcy są:

i. Nieuregulowanie przez usługobiorcę wymagalnych należności względem usługodawcy;

ii. Podanie przez usługobiorcę w ramach serwisu niepełnych (w przypadku wymaganych danych) lub nieprawdziwych danych kontaktowych (np. Imię i nazwisko, firma, adres),

iii. Wystawienie ogłoszeń (w tym jej przedmiot i opis) naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub prawa osób trzecich.

iv. Wystawienie ogłoszeń z naruszeniem warunków wskazanych w regulaminie;

v. Wysyłanie wiadomości o charakterze spamu do innych usługobiorców,

vi. Obowiązek prawny lub regulacyjny, na podstawie którego usługodawca zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich usług elektronicznych na rzecz danego usługobiorcy;

vii. Skorzystanie przez usługodawcę z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem unii;

viii. Wielokrotne naruszenie regulaminu przez usługobiorcę;

b. Ograniczenie usług elektronicznych polega na czasowym ograniczeniu usługobiorcy dostępu do poszczególnych funkcjonalności usług elektronicznych - konta, w szczególności usługodawca może uniemożliwić danemu usługobiorcy wystawianie nowych ogłoszeń.

c. Zawieszenie usług elektronicznych polega na polega na czasowym ograniczeniu usługobiorcy dostępu do poszczególnych usług elektronicznych - konta. W czasie zawieszenia konta nie jest możliwe wystawianie nowych ogłoszeń. Zawieszenie konta może powodować ponadto wycofanie wszystkich wystawianych za jego pośrednictwem ogłoszeń.

d. W czasie ograniczenia lub zawieszenia usług elektronicznych usługobiorca obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn podstaw ograniczenia lub zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie usługodawcę.

e. Ograniczenie lub zawieszenie usług elektronicznych trwa do czasu zaistnienia braku podstaw do ich zastosowania. Usługodawca cofa w takim wypadku ograniczenia lub zawieszenie bez zbędnej zwłoki. Ograniczenia lub zawieszenie mogą być cofnięte także w przypadku potwierdzenia przez usługobiorcę usunięcia przyczyn zastosowanych podstaw niezwłocznie po zniesieniu w tym celu w całości lub w części ograniczenia lub zawieszenia usług elektronicznych. Usługodawca cofa w takim wypadku w całości lub w części ograniczenia lub zawieszenie bez zbędnej zwłoki (w przypadku cofnięcia części ograniczeń lub zawieszenia i następnie usunięcia przyczyn zastosowanych podstaw, usługodawca cofa w takim wypadku w całości pozostałe ograniczenia lub zawieszenie bez zbędnej zwłoki).

f. Usługodawca podejmuje decyzję o wyborze sposobu i zakresu ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług elektronicznych na rzecz danego usługobiorcy usługodawca w sposób rozsądny, konieczny i proporcjonalny do charakteru i zakresu zaistnienia podstaw do podjęcia określonej decyzji oraz jej konsekwencji dla zainteresowanego usługobiorcy. Usługodawca przed podjęciem decyzji w miarę możliwości wzywa usługobiorcę do zaprzestania naruszeń, a dopiero jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne lub niemożliwe może podjąć decyzję. Usługodawca w pierwszej kolejności zobowiązuje się podjąć decyzje o ograniczeniu, następnie dopiero o zawieszeniu świadczenia usług elektronicznych, jeżeli samo ograniczenie okaże się niewystarczające. Zakończenie świadczenia usług elektronicznych jest traktowane jako ostateczne rozwiązanie i jego podstawą mogą być jedynie podstawy wskazane w pkt. 8.2 ppkt a. Lit. Viii-x regulaminu.

g. W przypadku podjęcia decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu świadczenia usług elektronicznych na rzecz danego usługobiorcy usługodawca przekazuje temu usługobiorcy – zanim ograniczenie lub zawieszenie stanie się skuteczne lub w momencie, w którym staje się ono skuteczne – uzasadnienie tej decyzji na trwałym nośniku informacji;

h. W przypadku gdy usługodawca podejmuje decyzję o zakończeniu świadczenia wszystkich swoich usług elektronicznych na rzecz danego usługobiorcy, przekazuje temu usługobiorcy, co najmniej 30 dni przed dniem, z którym zakończenie świadczenia usług staje się skuteczne, uzasadnienie tej decyzji na trwałym nośniku informacji. Okres powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma zastosowania w przypadku gdy usługodawca:

i. Podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich usług elektronicznych na rzecz danego usługobiorcy w sposób uniemożliwiający mu dotrzymanie tego okresu powiadomienia; lub

ii. Korzysta z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem unii;

iii. Może wykazać, że dany usługobiorca wielokrotnie naruszył regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych usług elektronicznych. W przypadkach, gdy okres powiadomienia nie ma zastosowania, usługodawca przekazuje danemu usługobiorcy, bez zbędnej zwłoki, uzasadnienie tej decyzji na trwałym nośniku informacji.

i. Uzasadnienie decyzji usługodawcy o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia usług elektronicznych musi zawiera odniesienie do konkretnych faktów lub okoliczności – w tym treści powiadomień otrzymanych od stron trzecich – które doprowadziły do podjęcia przez usługodawcę danej decyzji, a także odniesienie do mających zastosowanie podstaw tej decyzji, o których mowa w niniejszym punkcie regulaminu. Usługodawca nie musi podawać uzasadnienia w przypadku, gdy podlega on prawnemu lub regulacyjnemu obowiązkowi nieprzedstawiania konkretnych faktów lub okoliczności lub odniesienia do mającej zastosowanie podstawy lub mających zastosowanie podstaw, lub w przypadku, gdy usługodawca może wykazać, że dany usługobiorca wielokrotnie naruszył regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych usług elektronicznych.

j. W przypadku ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia usług elektronicznych, usługodawca zapewnia usługobiorcy możliwość wyjaśnienia faktów i okoliczności w ramach wewnętrznego trybu składania reklamacji, o którym mowa w pkt. 12. Regulaminu. W przypadku cofnięcia ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia usług przez usługodawcę, bez zbędnej zwłoki przywraca on usługobiorcę, w tym zapewniając mu dostęp do danych osobowych lub innych danych, który wynikał z korzystania przez niego z danych usług elektronicznych zanim dane ograniczenie, zawieszenie lub zakończenie stało się skuteczne.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wezwania usługobiorcy do zmiany lub usunięcia zamieszczonych treści w ramach serwisu, w tym w ramach ogłoszenia, gdy narusza ono niniejszy regulamin, wraz z podaniem przyczyny, a w razie bezskutecznego wezwania do usunięcia tych treści.

4. Zakończeniu dostępu do usług elektronicznych usługobiorcy pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania danych usługobiorcy przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania zgodnych z polityką prywatności serwisu internetowego.

10) Plasowanie ogłoszeń i usługi dodatkowe, dostęp do danych

1. Usługodawca wskazuje główne parametry determinujące plasowanie ogłoszeń w serwisie:

a. Umieszczenie ogłoszenia we właściwej kategorii;

b. Zastosowanie adekwatnego do wyszukiwanego opisu w tytule i treści ogłoszenia;

c. Zainteresowanie ogłoszeniem – ilość jego wyświetleń;

d. Jakość prezentacji ogłoszenia, cechy wizualne ogłoszenia oraz jej opis;

e. Dodanie zdjęć do ogłoszenia, ilość dodanych zdjęć;

f. Korzystanie z odpłatnych możliwości promowania ogłoszeń w serwisie;

2. Parametry determinujące plasowanie ogłoszeń w serwisie mają za zadanie z jednej

strony ułatwić i przyspieszyć znalezienie interesującego ogłoszenia.

3. Usługobiorca firmowy może skorzystać z odpłatnych możliwości promowania swoich ogłoszeń – opis, rodzaje i wpływ odpłatnego promowania na plasowanie ogłoszeń określa cennik.

4. Usługodawca, usługobiorcy ani podmioty trzecie w ramach serwisu nie oferują przy zawieraniu umów za pośrednictwem serwisu towarów i usług dodatkowych, w tym ogłoszeń finansowych.

5. Usługodawca i usługobiorcy podczas korzystania z serwisu mogą uzyskać dostęp do następujących kategorii danych osobowych lub innych danych, które usługobiorcy dostarczają na potrzeby korzystania z serwisu lub które są generowane w wyniku korzystania z serwisu:

a. Usługobiorcy: dane danego usługobiorcy zamieszczone przez niego w serwisie oraz dane ogólnodostępne w serwisie podczas jego przeglądania, takie jak podstawowe dane (imię i nazwisko / nazwa. Adres, ew. Nip) i inne dane zawarte w opisach poszczególnych ogłoszeń w serwisie.

b. Usługodawca: posiada dostęp do wszystkich danych wszystkich usługobiorców w serwisie, do których dostęp posiadają dostęp usługobiorcy w serwisie zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym punkcie regulaminu.

11) Płatności w serwisie

1. Korzystanie z serwisu jest nieodpłatne, z następującymi wyjątkami:

a. Korzystanie z odpłatnych funkcjonalności serwisu, takich jak odpłatne wyróżnianie ogłoszeń oraz wyświetlanie reklam w ramach serwisu. Informacje o innych funkcjonalności odpłatnych, które mają charakter dodatkowy, wraz z ich cennikiem i opisem można znaleźć w odpowiedniej zakładce na stronie serwisu internetowego.

b. Korzystanie z odpłatnych funkcjonalności serwisu możliwe jest poprzez ich opłacenie za pośrednictwem płatności elektronicznych oraz płatności karta płatnicza obsługiwanych przez serwis payu.pl oraz przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie sklepu internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl oraz https://www.przelewy24.pl/.

c. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem klienta za pośrednictwem serwisu payu.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

i. Payu.pl – spółka payu s.a. z siedzibą w poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez sąd rejonowy poznań – nowe miasto i wilda w poznaniu; kapitał zakładowy w wysokości 4 944 000,00 zł w całości opłacony; nip: 7792308495;

ii. Przelewy24.pl – spółka paypro s.a. z siedzibą w poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez sąd rejonowy poznań – nowe miasto i wilda w poznaniu, viii wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod numerem krs 0000347935, nip 7792369887, regon 301345068.

d. W przypadku wyboru przez klienta płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia na dodatkowe, odpłatne funkcjonalności w serwisie.

2. Aktywacja dodatkowych, odpłatnych funkcjonalności w serwisie następuję w terminie maksymalnym 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności na rachunku bankowym usługodawcy.

3. Po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym usługodawcy, usługodawca przesyła usługobiorcy informację o wpłynięciu środków na konto oraz informacje o uruchomieniu odpłatnych funkcjonalności w ramach serwisu.

12) Kontakt z nami

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z usługodawcą jest poczta elektroniczna (adres e-mail: officetakeitin@gmail.com), za pośrednictwem której można wymieniać z usługodawcą informacje dotyczące korzystania z serwisu internetowego. Usługobiorcy mogą kontaktować się z usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie regulaminu.

13) Reklamacje dotyczące serwisu i usług elektronicznych

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności usługodawcy względem usługobiorcy z tytułu świadczonych usług elektronicznych są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym.

2. Reklamacje związane z działaniem serwisu internetowego i usług elektronicznych usługobiorca może złożyć na przykład za pomocą poczty elektronicznej (adres e-mail: officetakeitin@gmail.com).

3. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenia usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

14) Odstąpienie od umowy przez konsumentów

1. Niniejszy punkt regulaminu ma zastosowanie jedynie do usługobiorców będących konsumentami a od dnia 1 stycznia 2021 r. I dla umów zawartych od tego dnia również do usługobiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - w relacjach dotyczących zawieranych z usługodawcą umów.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. In. W odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli usługa została wykonana w pełni za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Z zastrzeżeniem pkt. 13.2 regulaminu, konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątku, o którym mowa w zdaniu następnym. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. W przypadku umowy o świadczenie usług bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

15) Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez usługobiorcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej urzędu ochrony konkurencji i konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

.

2. Przy prezesie urzędu ochrony konkurencji i konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: pl. Powstańców warszawy 1, 00-030 warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez sprzedawcę lub usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. In. Federacja konsumentów, stowarzyszenie konsumentów polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma odr). Platforma odr stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym urzędu ochrony konkurencji i konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

16) Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Niniejszy punkt regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. I dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

2. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez usługobiorcę. W zakresie weryfikacji usługodawca uprawniony jest m. In. Do zażądania od usługobiorcy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim usługodawca uprawniony jest zawieszenia konta usługobiorcy na czas trwania weryfikacji.

3. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej z usługobiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

4. Usługodawca nie ponosi wobec usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych.

5. Usługodawca nie ponosi wobec usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania zdarzeń o charakterze siły wyższej (np. Włamania hackerskie, katastrofy naturalne, epidemie, rozruchy, wojny) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą usługodawcy.

6. Odpowiedzialność usługodawcy w stosunku do usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości uiszczonych usługodawcy przez takiego usługobiorcę opłat za korzystanie z usług elektronicznych, a w przypadku ich braku – do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez usługobiorcę w stosunku do usługodawcy. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do usługobiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę usługodawcy.

17) Przerwy techniczne

1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie serwisu internetowego. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania serwisu, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą usługodawcy (np. Ataki ddos – distributed denial of service) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie serwisu. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.

2. Usługodawca obowiązany jest informować niezwłocznie usługobiorców o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których w mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.

3. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój serwisu internetowego oraz jego zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.

4. Usługodawca planuje przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla usługobiorców, w szczególności, aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez usługodawcę. Usługodawca informuje usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także długość trwania planowanej przerwy.

5. Usługodawca nie ponosi wobec usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym paragrafie regulaminu. Niniejszy punkt regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza jednak uprawnień usługobiorcy będącego konsumentem przewidzianych bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności usługodawcy.

18) Prawa autorskie

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do serwisu internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich, których zezwolenia usługodawca posiada i objęte są ochroną ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.) Oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana serwisowi internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

2. Serwis internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować serwisu internetowego za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy serwisu internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

3. Znaki handlowe usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

19) Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez serwis internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Zmiany regulaminu:

a. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść regulaminu; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, zmiany sposobu rozliczeń, zmiany zakresu lub formy świadczonych usług elektronicznych; dodania nowych usług elektronicznych; zmiany sposobów płatności; oraz aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną serwisu internetowego, w tym usług elektronicznych i usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego regulaminu.

b. Okres powiadomienia o proponowanych zmianach przed ich wprowadzeniem wynosi co najmniej 15 dni od dnia powiadomienia, z zastrzeżeniem pkt. 18.2 ppkt e. I f. Regulaminu. Zainteresowany usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę z usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia.

b. Zmieniony regulamin wiąże usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] kodeksu cywilnego, to jest usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, zainteresowany usługobiorca może, w drodze pisemnego oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia.

c. W przypadku konsumentów, a od dnia 1 stycznia 2021 r. I dla umów zawartych od tego dnia również w przypadku osób fizycznych zawierających umowę z usługodawcą bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej:

i. W wypadku gdyby zmiana regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych usługobiorca będący konsumentem lub osobą fizyczną wskazaną wyżej ma prawo odstąpienia od umowy.

ii. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych usługobiorcy lub osoby fizycznej wskazanej wyżej przed dniem wejścia w życie zmian regulaminu.

d. Usługodawca może wprowadzić zmiany regulaminu bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia, o którym mowa w niniejszym punkcie pkt. 18.2 regulaminu, w przypadku, gdy usługodawca:

i. Podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia,

ii. Musi w drodze wyjątku zmienić swój regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną serwisu internetowego, w tym usług elektronicznych i usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.

e. W przypadkach, o których mowa pkt. 18.2 ppkt e. Regulaminu wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia usługodawca.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (dz.u. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

20) Wzór formularza odstąpienia od umowy (załącznik numer 2 do ustawy o prawach konsumenta)

Pobierz wzór formularza

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych wskazanych na wstępie.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Takeitin.com